L’IES Puig de sa Font, un pla de millora

 Enguany és el quinzè curs de l’IES Puig de Sa Font, un centre en què, al llarg dels seus anys de vida, i el rodatge que porta al damunt, a poc a poc ha anat polint diferents aspectes i millorant amb l’ajuda de tots.

L’institut de Son Servera és l’únic centre de secundària del municipi, això fa que aculli la majoria dels estudiants de les tres escoles de Primària en acabar sisè i que, tot i mantenir sent el mateix edifici que en els inicis cada vegada tingui més alumnes,  més diversitat cultural i més oferta educativa.

 El curs passat, la direcció general d’Ordenació Educativa ens va proposar ser un dels centres pilot per engegar un Contracte Programa per a l’Èxit Escolar, a partir d’un Pla de Millora, consensuat i elaborat per una comissió formada per membres de la comunitat educativa, amb il·lusió i compromís.

Durant unes quantes tardes dels dijous, un grup de professors dels diferents departaments, una mare representant del Consell Escolar i una tècnica de la Conselleria, ens vam reunir per analitzar la realitat del centre i fer, a partir d’una reflexió general de tota la comunitat educativa -professors, pares, personal laboral,  representants de l’Ajuntament, Associació d’Alumnes i Inspecció Educativa-, amb la tècnica DAFO (debilitats, amenaces, fortaleces i oportunitats), un pla estratègic d’objectius amb el propòsit de millorar com a centre en tots els àmbits.

Així, doncs, la comissió de millora, formada per deu membres, va elaborar el projecte centrant-se en tota la informació recollida i els resultats obtinguts i va arribar a la conclusió que el pla s’havia de centrar en tres objectius:

1.     Millorar el rendiment escolar dels alumnes, és a dir, augmentar el percentatge d’alumnat que supera les matèries.

2.     Millorar la cohesió social interna i externa, és a dir, millorar la convivència i la comunicació entre alumnes, professorat, famílies i relacions amb les institucions externes.

3.     Afavorir la reducció de la taxa d’abandonament escolar primerenc, és a dir, millorar el percentatge d’alumnat que acaba l’ESO, titulant. 

Com a docents, els nostres valors són millorar les relacions i la convivència entre els alumnes, fer èmfasi en el respecte i la comprensió i tolerància a les diferències. Aconseguir que tots els estudiants, adolescents, tinguin un esperit crític des d’una dimensió democràtica i que millori el seu esperit de feina. Inculcar, a través de diferents activitats, el respecte pel medi natural i social, per la cultura local i per l’entorn. Aconseguir que tinguin uns hàbits de saludables i que la relació amb les seves famílies sigui fluïda, compromesa i respectuosa.

L’educació dels alumnes és una tasca compartida perquè, en el fons, la missió de tots és formar ciutadans i persones, que s’incorporaran al món laboral i que són o seran el nostre futur.

 Des del centre, els volem educar en aquesta direcció, per això des del claustre de professors començar a treballar en el Pla de Millora va ser votat per una immensa majoria i amb empenta i il·lusió, tot i ser un repte gens fácil.

 Una de les millores en què volem treballar és la nostra relació amb l’entorn: que el centre sigui conegut, reconegut, estimat i que la gent del poble, i els que hi som cada matí, ens el sentim nostre. Per això aquest primer escrit i tots els que vindran.

L’IES Puig de Sa Font és de tots, ens en volem sentir orgullosos, per això aquest esforç per millorar i acceptar totes les propostes possibles per aconseguir-ho.  

 

Mercè Rojals

Directora de l’IES Puig de Sa Font