Educació bàsica

Currículum LOMLOE

MATÈRIES COMUNS
Biologia i geologia3 hores
Educació física2 hores
Geografia i història3 hores
Llengua castellana i literatura3 hores
Llengua catalana i literatura3 hores
Llengua estrangera: anglès3 hores
Matemàtiques4 hores
Música3 hores
Atenció educativa o religió1 hora
MATÈRIES OPTATIVES (triar-ne una)
Taller de consum responsable
2 hores
Cooperació i serveis a la comunitat
Cultura clàssica I
Igualtat de gènere
Recursos digitals I
Segona llengua estrangera: alemany

Currículum LOMCE

Fins curs escolar 2022-23

2n ESO

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES

Llengua Castellana i Literatura

2,5 hores

Llengua Catalana i Literatura

2,5 hores

Primera Llengua Estrangera (anglès)

3 hores

Geografia i Història

2,5 hores

Física i Química

2,5 hores

Matemàtiques

4 hores

Educació Física

2 hores

Tecnologia I

3 hores

Religió catòlica / Valors ètics

1 hora

Projectes

3 hores

Tutoria

1 hora

ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES (triar-ne una)

Educació Plàstica i Visual II

2 hores

Música II

Segona Llengua Estrangera: alemany

Les hores de Projectes surten damunt l’horari com hores de tutoria i la seva avaluació computa un 10% en totes les assignatures.

2n ESO PMAR

Àmbit Científic i Matemàtic

7 hores

Àmbit Lingüístic i Social

8 hores

Àmbit Llengua Estrangera (Anglès)

4 hores

Àmbit Pràctic

4 hores

Educació Física

2 hores

Religió Catòlica / Valors ètics

1 hora

Projectes

3 hores

Tutoria

1 hora

Les hores de Projectes surten damunt l’horari com hores de tutoria i la seva avaluació computa un 10% en totes les assignatures.

Currículum LOMLOE

MATÈRIES COMUNS
Educació física2 hores
Educació plàstica, visual i audiovisual3 hores
Física i química3 hores
Geografia i història3 hores
Llengua castellana i literatura3 hores
Llengua catalana i literatura3 hores
Llengua estrangera: anglès3 hores
Matemàtiques3 hores
Tecnologia i digitalització3 hores
Atenció educativa o religió1 hora
MATÈRIES OPTATIVES (triar-ne una)
Taller de consum responsable
2 hores
Cooperació i serveis a la comunitat
Cultura clàssica I o II
Recursos digitals I o II
Segona llengua estrangera: alemany

Currículum LOMLOE

MATÈRIES COMUNS
Biologia i geologia2 hores
Educació física2 hores
Física i química2 hores
Geografia i història3 hores
Llengua castellana i literatura3 hores
Llengua catalana i literatura3 hores
Llengua estrangera: anglès3 hores
Matemàtiques4 hores
Tecnologia i digitalització2 hores
EPVA o Música2 hores
Atenció educativa o religió1 hora
MATÈRIES OPTATIVES (triar-ne una)
Cooperació i serveis a la comunitat
2 hores
Cultura clàssica II
Educació plàstica, visual i audiovisual
Introducció a la filosofia
Música
Recursos digitals II
Segona llengua estrangera: alemany

Currículum LOMCE

Fins curs escolar 2022-23

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES

Llengua Castellana i Literatura

3,5 hores

Llengua Catalana i Literatura

3,5 hores

Primera Llengua Estrangera: anglès

3 hores

Geografia i Història

3 hores

Matemàtiques (segons ensenyaments)

4 hores

Educació Física

2 hores

Religió Catòlica / Valors Ètics

1 hora

Tutoria

1 hora

ASSIGNATURES TRONCALS D’OPCIÓ

Ensenyaments acadèmics per a la iniciació al Batxillerat

Biologia i Geologia + Física i Química

6 hores

Economia + Llatí

6 hores

Ensenyaments aplicats per a la iniciació a la Formació Professional

Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial

3 hores

Tecnologia / Ciències Aplicades a l’activitat professional (a triar una)

3 hores

ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES (a triar una)

Educació Plàstica i Visual II

3 hores

Tecnologies de la Informació i la Comunicació

3 hores

Segona Llengua Estrangera (alemany)

3 hores

Currículum LOMLOE

MATÈRIES COMUNS
Educació en valors cívics i ètics2 hores
Educació física2 hores
Geografia i història3 hores
Llengua castellana i literatura3 hores
Llengua catalana i literatura3 hores
Llengua estrangera: anglès3 hores
Matemàtiques A o B3 hores
Atenció educativa o religió1 hora
MATÈRIES OPTATIVES (triar-ne tres)
Biologia i Geologia
3 hores
Digitalització
Economia i emprenedoria
Expresssió artística
Física i química
Formació i orientació personal i professional
Llatí
Música
Segona llengua estrangera: alemany
Tecnologia

Estudis post-obligatoris

Currículum LOMLOE

MATÈRIES COMUNS

Educació física

3 hores

Filosofia

3 hores

Llengua castellana i literatura I

3 hores

Llengua catalana i literatura I

3 hores

Llengua estrangera: anglès I

3 hores

Treball de recerca de batxillerat I

2 hores

MATÈRIES OPTATIVES (triar-ne una)

Qualsevol matèria de modalitat

3 hores

Història i cultura de les Illes Balears

3 hores

Programació i tractament de dades I

3 hores

Segona llengua estrangera: alemany I

3 hores

Tècniques experimentals

3 hores

MATÈRIES DE MODALITAT

BATXILLERAT
DE CIÈNCIES

 

BATXILLERAT
GENERAL

 

BATXILLERAT
D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

Matemàtiques I

3 hores

Triar-ne dues entre:

Matemàtiques aplicades
a les ciències socials I

3 hores

Triar-ne dues entre:

Economia, emprenedoria i activitat empresarial

3 hores

Triar-ne dues entre:

Dibuix tècnic I

3 hores

Qualsevol matèria de modalitat

3 hores

Economia

3 hores

Física i química

3 hores

Triar-ne una entre:

Història del món contemporani

3 hores

Biologia, geologia i
ciències ambientals

3 hores

Llatí I

3 hores

Matemàtiques aplicades
a les ciències socials I

3 hores

Tecnologia i enginyeria I

3 hores

 

Grec I

3 hores

Matemàtiques generals

3 hores

Literatura universal

3 hores

 

Llatí I

3 horesCurrículum LOMCE

Fins curs escolar 2022-23

MATÈRIES COMUNS

Llengua Castellana i Literatura

3 hores

Llengua Catalana i Literatura

3 hores

Primera Llengua Estrangera (anglès)

3 hores

Història de la Filosofia

3 hores

Història d’Espanya

3 hores

Tutoria

1 hora

ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES (a triar una)

Psicologia

3 hores

Tecnologies de la Informació i la Comunicació

3 hores

Segona Llengua Estrangera (alemany)

3 hores

Religió Catòlica

3 hores

ITINERARIS

ITINERARI DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

 

ITINERARI

D’HUMANITATS

 

ITINERARI DE

CIÈNCIES SOCIALS

Matemàtiques II + Biologia + Química

12 hores

Llatí II + Grec II + Geografia d’Espanya

12 hores

Matemàtiques aplicades a les CCSS + Economia de l’Empresa + Geografia d’Espanya

12 hores

Matemàtiques II + Física + Dibuix Tècnic

12 hores

 

 

  

Currículum LOMLOE

MATÈRIES COMUNS

Història d’Espanya

3 hores

Història de la filosofia

3 hores

Llengua castellana i literatura II

3 hores

Llengua catalana i literatura II

3 hores

Llengua estrangera: anglès II

3 hores

Treball de recerca de batxillerat II

MATÈRIES OPTATIVES (triar-ne una)

Qualsevol matèria de modalitat

4 hores

Ampliació de matemàtiques

4 hores

Programació i tractament de dades II

4 hores

Psicologia

4 hores

Segona llengua estrangera: alemany II

4 hores

MATÈRIES DE MODALITAT

BATXILLERAT
DE CIÈNCIES

 

BATXILLERAT
GENERAL

 

BATXILLERAT
D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

Triar-ne una entre:

Ciències generals

4 hores

Triar-ne una entre:

Matemàtiques II

4 hores

Triar-ne dues entre:

Llatí II

4 hores

Matemàtiques aplicades
a les ciències socials II

4 hores

Qualsevol matèria de modalitat

4 hores

Matemàtiques aplicades
a les ciències socials II

4 hores

Triar-ne dues entre:

Moviments culturals i artístics

4 hores

Triar-ne dues entre:

Biologia

4 hores

 

Economia i disseny
de models de negocis

4 hores

Dibuix tècnic II

4 hores

Geografia

4 hores

Física

4 hores

Matemàtiques aplicades
a les ciències socials II

4 hores

Geologia i cieǹcies ambientals

4 hores

Grec II

4 hores

Tecnologia i enginyeria II

4 hores

Història de l’art

4 hores

Química

4 hores

Llatí II

4 hores

 

Podeu trobar tota la informació dels Cicles de Formació Professional fent clic al seu nom o a aquesta pàgina web.