Funcionament

El programa EOIES és un projecte de col·laboració entre els instituts de secundària o col·legis concertats i l’EOI corresponent. Hi poden participar els alumnes de 4t curs de l’ESO, els alumnes de 1r i 2n batxillerat.

El programa s’inicia al mes d’octubre i finalitza al mes de juny.

Els professors de secundària es coordinen amb el professorat de l’EOI per tal de preparar el seu alumnat per a l’examen que realitzarà l’escola oficial. D’aquesta manera, si els alumnes aproven l’examen final, poden obtenir una certificació oficial (en els nivells de prova de certificació) o un certificat acadèmic (nivells 1 de cada idioma), previ pagament de la taxa corresponent.

En les seves hores habituals de classe de llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i amb els seus respectius professors, els alumnes realitzaran una tasca setmanal per tal de conèixer la tipologia d’activitats pròpia de cada nivell.

El professorat de l’EOI realitzarà un mínim d’una visita per trimestre al centre que coordina per tal de practicar amb l’alumnat i també orientar el professorat del centre en la correcció de les proves.

Tots els alumnes participants en el programa realitzaran una prova d’anivellament per tal de saber quin nivell prepararan durant el curs.

Avaluació

Aquells alumnes que vulguin presentar-se a l’examen final, hauran de matricular-se a l’EOI i pagar la taxa corresponent (23 euros aprox.) durant el període de matrícula del programa EOIES.

La direcció de cada centre ha de vetllar pel procés d’administració i correcció de les proves.

Les proves escrites de certificació es realitzaran prioritàriament a les EOI, però sempre en funció de les aules i els espais disponibles, i que es pugui garantir el compliment de les mesures sanitàries establertes per fer front a la pandèmia de la COVID-19. En cas d’impossibilitat, les proves es duran a terme als centres participants (IES, CC ,EA). En aquest cas es podrà sol·licitar al professorat del centre que col·labori en la vigilància de les proves.

Les proves han de ser administrades i corregides pel professorat de cada centre en coordinació amb el professorat de l’EOI de referència.

Pel que fa a les activitats de producció i coproducció de textos orals, es constituirà un tribunal format pel professor de l’IES/CC i pel professor de l’EOI.

*Informació extreta de la pàgina web oficial de l’EOIES de Manacor. Hi podeu accedir al següent enllaç: Pàgina EOIES Manacor