2023/24Correu electrònic
MATEMÀTIQUES
MÒNICA FLAQUER VILLIGERmflaquerv@iespuigdesafont.cat
YOLANDA MORENO VALIENTEymorenov@iespuigdesafont.cat
XAVIER RODRÍGUEZ MARQUÈSxrodriguezm@iespuigdesafont.cat
ÁNGEL ROSADO MUÑOZarosadom@iespuigdesafont.cat
MONTSERRAT ESTRANY ROSSELLÓmestranyr@iespuigdesafont.cat
BÀRBARA MOREY PASCUALbmoreyp@iespuigdesafont.cat
MARC NAHARRO PARRAmnahrarrop@iespuigdesafont.cat
LLENGÜES ESTRANGERES
M. ISABEL MARTÍNEZ FERRÁNDEZmmartinezf@iespuigdesafont.cat
PEDRO VERA OBRADORpverao@iespuigdesafont.cat
COLOMA PASCUAL SUREDAcpascualsu@iespuigdesafont.cat
TONI HUERTAS FULLANAahuertasf@iespuigdesafont.cat
ANTÒNIA CALDENTEY GELABERTacaldenteyge@iespuigdesafont.cat
ANA BELÉN MERINO HERNÁNDEZamerinoh@iespuigdesafont.cat
MARINA GALMÉS FEMENIASmgalmesf@iespuigdesafont.cat
CATALINA A. PASCUAL SANTANDREUcpascuals@iespuigdesafont.cat
MARIA ANTÒNIA BERNAD SUREDAmbernads@iespuigdesafont.cat
CATALINA MATAMALAS GALMÉScmatamalasg@iespuigdesafont.cat
LAURA MORAN TORROlmorant@iespuigdesafont.cat
FRANCISCA SUREDA TOUSfsuredat@iespuigdesafont.cat
PILAR ORTAS NAVALportasn@iespuigdesafont.cat
PAZ FERNÁNDEZ SÁNCHEZpfernandezs@iespuigdesafont.cat
MARGARITA GALMÉS PÉREZmgalmesp@iespuigdesafont.cat
NÚRIA ESTHER MONZONIS CARDAnmonzonisc@iespuigdesafont.cat
CASTELLÀ
MARIA ANTÒNIA FEBRER LLULLmfebrerl@iespuigdesafont.cat
MAGDALENA MORENO GARIJOmmorenog@iespuigdesafont.cat
M. DE LOS ÁNGELES MORIANO MORALESmmorianom@iespuigdesafont.cat
FRANCISCA PERELLÓ BERENGUERfperellob@iespuigdesafont.cat
ALBA TIENDA GUERRAatiendag@iespuigdesafont.cat
M. DEL ROSARIO LEÓN LABRADAmleonl@iespuigdesafont.cat
CATALÀ
MERCÈ ROJALS ASENCIOmrojalsa@iespuigdesafont.cat
CATALINA M. GARÍ BLANCHcgarib@iespuigdesafont.cat
PERE GRIMALT RIERApgrimaltr@iespuigdesafont.cat
XESCA MARQUÈS PARDOfmarquesp@iespuigdesafont.cat
M. ANTÒNIA ROSSELLÓ OLIVERmrosselloo@iespuigdesafont.cat
ALÍCIA CALDENTEY GOMILAacaldenteyg@iespuigdesafont.cat
SOCIALS
CATALINA BERNAT JOYcbernatj@iespuigdesafont.cat
MAGDALENA ESTEVA LLITERASmesteval@iespuigdesafont.cat
GABRIEL JAUME FERRER GOMILAgferrerg@iespuigdesafont.cat
JOSEP GIL PONSjgilp@iespuigdesafont.cat
JUANA MARTÍN LUENGOjmartinl@iespuigdesafont.cat
M. MONSERRAT SUREDA BOSCHmsuredab@iespuigdesafont.cat
TERESA ARTIGUES SOLERtartiguess@iespuigdesafont.cat
ECO
JOAN GOMILA JAUMEjgomilaj@iespuigdesafont.cat
MIQUEL ÀNGEL SANTOS NEBOTmsantosn@iespuigdesafont.cat
MARIA PELLICER FERRERmpellicerf@iespuigdesafont.cat
FP
JOAN PONS MASjponsm@iespuigdesafont.cat
MIQUEL ÀNGEL COLL SUREDAmcolls@iespuigdesafont.cat
FRANCISCO PALMER AMERfpalmera@iespuigdesafont.cat
SEBASTIANA PUIGSERVER VIDALspuigserverv@iespuigdesafont.cat
BÀRBARA VENY MONSERRATbvenym@iespuigdesafont.cat
MATEO NICOLAU CARRIÓmnicolauc@iespuigdesafont.cat
JOAN JUAN VIVESjjuanv@iespuigdesafont.cat
MONTSERRAT BASSA ESTEVEmbassae@iespuigdesafont.cat
CATALINA UMBERT BARCELÓcumbertb@iespuigdesafont.cat
MARIA ANTÒNIA BAUZÀ OBRADORmbauzao@iespuigdesafont.cat
MARGARITA ALZAMORA BLANCOmalzamorab@iespuigdesafont.cat
INGRID ROMAN SANSÓiromans@iespuigdesafont.cat
IMP-ELE
CARME VILLASEÑOR RUBIOcvillasenorr@iespuigdesafont.cat
MARIA ÀNGELS RIERA MENAmrieram@iespuigdesafont.cat
MERCEDES MUÑOZ MATARREDONAmmunozm@iespuigdesafont.cat
CATALINA ANTÒNIA SANSÓ FUSTERcsansof@iespuigdesafont.cat
JAUME CALVÓ VELASCOjcalvov@iespuigdesafont.cat
PATRICIO RODRÍGUEZ GÓMEZprodriguezg@iespuigdesafont.cat
CRISTÒFOL JAUME TUGOREScjaumet@iespuigdesafont.cat
FILO – RELI
ANDREU NADAL SASTREanadals@iespuigdesafont.cat
GABRIEL VALLS FUSTERgvallsf@iespuigdesafont.cat
JAVIER PALAO BEVIAjpalaob@iespuigdesafont.cat
CLASANTONI MARÍ TORREJÓNamarit@iespuigdesafont.cat
E.F.
C. VICTÒRIA MIQUEL PASCUALcmiquelp@iespuigdesafont.cat
CARME LÓPEZ MARTÍclopezm@iespuigdesafont.cat
BEATRIZ CORZÁN MARTÍNbcorzanm@iespuigdesafont.cat
JOANA MAS BARCELÓjmasb@iespuigdesafont.cat
M. ÀNGELS PICORNELL CARBONELLmpicornellc@iespuigdesafont.cat
MÚS
RAFEL MORAGUES PERELLÓrmoraguesp@iespuigdesafont.cat
MIQUELA ORFÍ HUGUETmorfih@iespuigdesafont.cat
BIOLOGIA
PETRA M. MIQUEL ARTIGUESpmiquela@iespuigdesafont.cat
MARIA MAGDALENA HORRACH MUNARmhorrachm@iespuigdesafont.cat
M. MANUELA TRIGUERO MÉNDEZmtriguerom@iespuigdesafont.cat
JOANA M. BARCELÓ PASCUALjbarcelop@iespuigdesafont.cat
FRANCESC MAS ARTIGUESfmasa@iespuigdesafont.cat
JAUME VIVES PENYAFORTjvivesp@iespuigdesafont.cat
ROSA ANA FUENTES GARCÍArfuentesg@iespuigdesafont.cat
FÍS. I QUÍM.
TRINITAT SUAU TIRÓNtsuaut@iespuigdesafont.cat
VÍCTOR BARRADO GALMÉSvbarradog@iespuigdesafont.cat
JOSEP M. CABA NAUDÍjcaban@iespuigdesafont.cat
JOAN MASSANET PIRISjmassanet@iespuigdesafont.cat
IRENE RIDAURA CAPELLINOiridaurac@iespuigdesafont.cat
EPVA
ELENA ALBIÑANA SANZelbinanas@iespuigdesafont.cat
MIQUEL GARAU GENOVARDmgaraug@iespuigdesafont.cat
VIOLETA ONTAVILLA MATSCHILLESvontavillam@iespuigdesafont.cat
TECNO
ARTUR FONS GRAUafonsg@iespuigdesafont.cat
FABIO SAZ PÉREZfsazp@iespuigdesafont.cat
JAUME NICOLAU MIRALLESjnicolaum@iespuigdesafont.cat
MIQUEL ÀNGEL VILLALONGA MESQUIDAmvillalongam@iespuigdesafont.cat
ARSENIO HERNÁNDEZ ALIQUEahernandeza@iespuigdesafont.cat
ANDREU SERRA SERRAaserras@iespuigdesafont.cat
ORIENTACIÓ
ISABEL CAYON FONTicayonf@iespuigdesafont.cat
MAGDALENA AMENGUAL BINIMELISmamengualb@iespuigdesafont.cat
MARINA ANGUERA CABRERmanguerac@iespuigdesafont.cat
M. MIQUELA GARAU LÓPEZmgaraul@iespuigdesafont.cat
INMACULADA GARAU LÓPEZigaraul@iespuigdesafont.cat
GABRIEL VALLS RUIZgvallsr@iespuigdesafont.cat
M. TERESA MARIA FUSTERmmariaf@iespuigdesafont.cat
MARIA JACINTA MORENO JIMÉNEZmmorenoj@iespuigdesafont.cat
MARIA DEL MAR FLAQUER LLULLmflaquerl@iespuigdesafont.cat
VIRGINIA MICHELINI DOGNIBENEvmichelinid@iespuigdesafont.cat
CATALINA REXACH SÁNCHEZcrexachs@iespuigdesafont.cat
JAUME SOLER MUNTANERjsolerm@iespuigdesafont.cat
FRANCISCA FUSTER SERVERAffusters@iespuigdesafont.cat
AINA SERRA NEBOTaserran@iespuigdesafont.cat
EVA M. TOMÀS SANCHÍSetomass@iespuigdesafont.cat
ANA CARMEN VILLAR FUSTERavillarf@iespuigdesafont.cat
JAUME REUS MORROjreusm@iespuigdesafont.cat
BÀRBARA ANDREU ADROVERbandreua@iespuigdesafont.cat
JOSE ANTONIO PINEDA ORFILAjpinerdao@iespuigdesafont.cat
ISABEL MARIA SOCIAS RAMISisociasr@iespuigdesafont.cat
NATALIA TORRES REVERTEntorresr@iespuigdesafont.cat
DOLORS AGUILÓ VEGAdaguilov@iespuigdesafont.cat