Beques alumnat NESE i estudis postobligatoris

Beques

Beques de caràcter general per alumnes que cursin estudis postobligatoris per al curs 2020-21

Ja hi ha a la vostra disposició la informació per a sol·licitar les beques de caràcter general per estudiants que cursin estudis postobligatoris (exclosa l’Educació Primària i l’ESO) per al curs 2020-21, convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional. El termini per sol·licitar-les finalitza el dia 1 d’octubre de 2020.

Podeu trobar la informació corresponent a la pàgina web del Ministeri d’Educació i Formació Professional. Les sol·licituds s’han de’emplenar a través d’aquesta pàgina ( http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html )o a la seu electrònica del Ministeri.

Així mateix també trobareu les instruccions per sol·licitar la beca a la següent pàgina web:

http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solalicitud_beca_estudis_postobligatoris_no_universitaris/

Recordam que la beca s’ha de destinar a la finalitat per la qual es concedeix per evitar el posterior reintegrament de l’ajuda (són causes de reintegrament causar baixa en el centre abans de final de curs, no assistir al 80% o més de les hores lectives, llevat dispensa d’escolització, no superar el 50% de les assignatures, crèdits o hores matriculades, no superar el curs complet en el cas dels cursos d’accés o els de preparació per l’accés a la formació professional o els de les escoles oficials d’idiomes).

En qualsevol circumstància sobrevinguda pel COVID-19 s’actuarà d’acord amb les instruccions que ens faciliti en cada moment la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca o el Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Per a qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb la Secció de Beques preferentment al correu electrònic beques@dgpice.caib.es o al telèfon 971 17 77 58.

Ajudes del Ministeri d’Educació i Formació Professional per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2020-21

Es pot trobar la informació relativa a les ajudes per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu a la pàgina web del Ministeri d’Educació i Formació Professional. Les sol·licituds s’han d’emplenar a través de la pàgina http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html o a través de la seu electrònica del Ministeri.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 30 de setembre de 2020. Posteriorment a aquesta data no estarà disponible a la seu electrònica.

Aquest curs hi ha vàries novetats, com la inclusió dels alumnes amb TEA (trastorn de l’especte autista) i la necessitat d’acreditació de la condició de discapacitat amb certificat igual o superior al 33% (excepte els que hagin estat beneficiaris el curs anterior i només per aquest curs).

Recordam que la subvenció s’ha de destinar a la finalitat per la qual es concedeix per evitar el posterior reintegrament de l’ajuda (són causes de reintegrament causar baixa en el centre abans de final del curs sense causa justificada, no assistir a un 50% o més de les hores lectives, llevat dispensa d’escolarització i no abonar els serveis prestats pels qual s’hagués concedit l’ajuda).

En qualsevol circumstància sobrevinguda pel COVID 19 s’actuarà d’acord amb les instruccions que ens faciliti en cada moment la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca o el Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Per a qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb la Secció de Beques preferentment al correu electrònic beques@dgpice.caib.es o al telèfon 971 17 77 58.