Usuari GestIB

Bon dia,
aquí teniu unes instruccions per a poder accedir al GESTIB.
Per al pares que no han tingut mai codi d’usuari per accedir al GESTIB:
els pares que no tenen a dia d’avui codi d’usuari per accedir al GESTIB, poden sol·licitar-lo individualment (una sol·licitud per a cada usuari), al correu electrònic del centre (iespuigdesafont@educaib.eu) indicant:
– Nom i llinatges
– Nom del fill/a o tutelat/da i curs en que es troba escolaritzat
– Número de telèfon mòbil
– Sol·licitud d’alta (s’ha d’imprimir l’arxiu adjunt, omplir-lo i escanetjar-lo).
 
Per al pares que tenen codi d’usuari per accedir al GESTIB però estan afectat per qualque incidència:
 
Els que ja tenen compte de GestIB i no puguin accedir perquè han oblidat la contrasenya, han de posar usuari: (lletra e seguida del DNI complet) i fer clic he oblidat clau.
Així rebran una nova contrasenya.
IMPORTANT: Han d’accedir per aplicació del mòbil o si accedeixen amb ordinador han d’utilitzar mozilla firefox o google chrome.