Alumnat nouvingut

Instruccions matrícula 2023/24

CFGB, CFGM i CFGS

 • Alumnat nouvingut: La matrícula s’ha de realitzar de manera presencial al centre. 

INSTRUCCIONS MATRÍCULA NOUVINGUT  per al curs escolar 2023/24:

Termini: mirar calendari adjunt.

S’han d’emplenar i signar tots els documents que composen la matrícula per un o els dos pares/tutors legals segons el document en cas de que l’alumne/a sigui menor d’edat (en els fulls que demani la signatura dels dos i només consti la signatura d’un d’ells , s’haurà d’emplenar la declaració jurada del progenitor que hagi signat).

L’alumnat que sol·liciti transport escolar només pot marcar una aturada i, en el cas que es demani una aturada de la línia de l’Ajuntament, s’ha d’estar empadronat a Cala Millor (Son Servera), quedant supeditada la plaça a la confirmació per part de l’Ajuntament una vegada hagin comprovat l’empadronament.

Aquests documents s’han de lliurar a la secretaria del nostre centre juntament amb el rebut de pagament de la quota de material escolar. L’alumnat que pertany a una família nombrosa té dret a pagar el 50% de la quota de material escolar.

En el cas de pares separats / divorciats s’ha d’adjuntar la sentència judicial de separació o divorci si l’alumne/a és menor d’edat.

A continuació teniu les passes resumides:

1. El dia de la matrícula, aportar la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a i dels seus pares/mares/tutors legals.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a.
  • En cas d’alumnat estranger s’ha d’aportar fotocòpia del NIE o del passaport.
  • En cas de pares separats/divorciats s’ha d’aportar la sentència judicial de separació o divorci si l’alumne/a és menor d’edat.
  • Rebut del pagament de la quota de material escolar i eines específiques de cada FP (ho podeu trobar més endavant). Les famílies nombroses tenen dret a pagar el 50% de la quota de material escolar.

Per fer el pagament de la matrícula, s’ha de fer un ingrés presencial a l’oficina bancària o una transferència al següent compte bancari:

IBAN: ES98 2100 7428 4513 0017 9480 (Caixabank)

Concepte: nom i llinatges de l’alumne/a

2. Aportar complimentada i signada la documentació necessària per formalitzar la matrícula:

 • Aquesta documentació es podrà:
  • Descarregar i imprimir des de la web del centre.
  • Recollir en paper a la consergeria del centre a partir de dia 5 de juliol.
 • Aclariments:
  • Si l’alumne/a finalment decidís renunciar a la seva plaça al nostre centre i es donàs de baixa abans del 15 d’octubre, tornarem íntegrament els doblers de la quota de material.
  • Anirem substituint el correu ordinari i telèfon per correu electrònic i missatgeria instantània (GestIB). Per tant, revisau amb cura l’adreça electrònica que ens proporcionau.

Alumnat centre

Instruccions matrícula 2023/24

CFGB, CFGM i CFGS

 • Alumnat centre: Matrícula en línia pel GestIB.

INSTRUCCIONS MATRÍCULA ALUMNAT DEL CENTRE  per al curs escolar 2023/24:

Termini: mirar calendari adjunt.

L’alumnat del centre s’haurà de pre-matricular de forma telemàtica:  

 • La pre-matrícula es realitzarà a través del compte de GESTIB de les famílies una vegada rebut el correu electrònic.
  *
  IMPORTANT: Reviseu el correu electrònic que consta en el Gestib. Podeu canviar-ho des del mateix aplicatiu.
 • Termini: mirar calendari adjunt

*ATENCIÓ:  Una vegada enviada la pre-matrícula al Gestib les famílies no han de fer res més. 

La matrícula oficial la realitzarà el centre de manera automàtica dins els terminis establerts per la Conselleria:

INSTRUCCIONS:

 1. Accedir al Gestib amb l’usuari i contrasenya. 
 2. Seleccionar l’opció de menú Matrícula en línia situat a la part esquerra de la pantalla.
 3. Adjuntar la següent documentació:
 •  
  • Rebut del pagament de la quota de material escolar i eines específiques de cada FP (ho podeu trobar més endavant). Les famílies nombroses tenen dret a pagar el 50% de la quota de material escolar.
      •  

Per fer el pagament de la matrícula, s’ha de fer un ingrés presencial a l’oficina bancària o una transferència al següent compte bancari:

IBAN: ES98 2100 7428 4513 0017 9480 (Caixabank)

Concepte: nom i llinatges de l’alumne/a

 • Aclariments:
  • Si l’alumne/a finalment decidís renunciar a la seva plaça al nostre centre i es donàs de baixa abans de dia 15 d’octubre, tornarem íntegrament els doblers de la quota de material.
  • Es renova automàticament la sol·licitud de transport escolar amb la mateixa aturada del curs 2022/23. En cas de voler canviar l’aturada, s’ha de demanar a la secretaria del centre.
 • IMPORTANT: En el cas que la situació familiar de l’alumne/a hagi canviat des de l’any passat o bé volguessiu modificar els permisos que vareu donar al centre, vos demanam d’actualitzar personalment les vostres dades a secretaria.

FP Grau Bàsic

  1r CFGB Cuina i restauració

Matrícula amb programa reutilització de llibres*

 • Matrícula – 30€
 • Llicència chromebook – 20€ (només nouvinguts que no siguin del centre)
 • Filtratge web – 0€
 • Material i utillatge (compra a lloc específic)

Total nouvinguts: 50€

Família nombrosa nouvinguts – matrícula 15€ + llicència chromebook 20€ + filtratge web 0€ = 35

Total alumnat centre: 30€

Família nombrosa nouvinguts – matrícula 15€ + filtratge web 0€ = 15

(*Matrícula sense programa reutilització de llibres: 84,78€)

2n CFGB Cuina i restauració

Matrícula amb programa reutilització de llibres*

 • Matrícula – 30€
 • Filtratge web – 0€
 • Material i utillatge (compra a lloc específic)

Total: 30€

Família nombrosa – matrícula 15€ + filtratge web 0€ = 15

(*Matrícula sense programa reutilització de llibres: 43,50€)

1r CFGB Perruqueria i Estètica

Matrícula amb programa reutilització de llibres*

 • Matrícula – 30€
 • Llicència chromebook – 20€ (només nouvinguts que no siguin del centre)
 • Filtratge web – 0€
 • Material específic – 95€

Total nouvinguts: 145€

Família nombrosa nouvinguts – matrícula 15€ + llicència chromebook 20€ + filtratge web 0€ + material específic 95€ = 130

Total alumnat centre: 125€

Família nombrosa alumnat centre – matrícula 15€ + filtratge web 0€ + material específic 95€ = 110

(*Matrícula sense programa reutilització de llibres: 179,78€)

2n CFGB Perruqueria i Estètica

Matrícula amb programa reutilització de llibres*

Total: 97€

Família nombrosa – matrícula 15€ + llicència chromebook 20€ + filtratge web 0€ + material específic 80€ = 82

(*Matrícula sense programa reutilització de llibres: 110,64€)

1r CFGB Electricitat i Electrònica

Matrícula amb programa reutilització de llibres*

 • Matrícula – 30€
 • Llicència chromebook – 20€ (només nouvinguts que no siguin del centre)
 • Filtratge web – 0€
 • Material específic – 120€

Total nouvinguts: 170€

Família nombrosa nouvinguts – matrícula 15€ + llicència chromebook 20€ + filtratge web 0€ = 155

Total alumnat centre: 150€

Família nombrosa alumnat centre – matrícula 15€ + filtratge web 0€ = 135

(*Matrícula sense programa reutilització de llibres: 204,78€)

2n CFGB Electricitat i Electrònica

Matrícula amb programa reutilització de llibres*

 • Matrícula – 30€
 • Filtratge web – 0€

Total: 30€

Família nombrosa – matrícula 15€ + filtratge web 0€ = 15

(*Matrícula sense programa reutilització de llibres: 43,64€)

FP Grau Mitjà

CFGM Cuina i gastronomia

Total: 50€

Família nombrosa – matrícula 25€ = 25€ 

CFGM Serveis de restauració

Total: 50€

Família nombrosa – matrícula 25€ = 25€

1r CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar

Total: 365€

Família nombrosa – matrícula 25€ + material específic = 340€

    •  

2n CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar

Total: 140€

Família nombrosa – matrícula 25€ + material específic 90€ = 115€

FP Grau Superior

  CFGM Direcció de cuina

Total: 50€

  • Família nombrosa – matrícula 25€ = 25€

AFA (Associació de Famílies d’Alumnes)

 • Quota voluntària alumne/a: 10 €
 • Quota voluntària família: 15€

 S’ha de fer un ingrés al següent compte corrent de l’AFA:

  IBAN: ES43 2100 2429 1602 0013 9113

  Concepte: Nom i llinatge de l’alumna/e/es.