Per poder realitzar la matrícula a secretaria, heu de demanar cita prèvia del dia 1 al 10 de juliol al telèfon 971 81 73 96, on es donarà dia i hora per formalitzar la matrícula per el curs vinent dins el termini establert.

S’han d’emplenar i signar tots els documents que composen la matrícula per un o els dos pares/mares/tutors legals segons el document (en els fulls que es demani la signatura dels dos i només consti la signatura d’un d’ells, s’haurà d’emplenar la declaració jurada per qui hagi signat).  L’alumnat que sol·liciti transport escolar només pot marcar una aturada i, en el cas que es demani una aturada de la línia de l’Ajuntament, s’ha d’estar empadronat a Cala Millor (Son Servera), quedant supeditada  la plaça a la confirmació per part de l’Ajuntament una vegada s’hagi comprovat l’empadronament.

Aquests documents s'han de lliurar a secretaria del nostre centre juntament amb el rebut del pagament de la quota de material escolar. La quota de material escolar per al curs de 1er d'ESO és de 15 € + 50 € d’ampliació de garantia del chromebook

L'alumne/a que pertany a una família nombrosa té dret a pagar el 50% de la quota de material escolar (7,50€ + 50€). La reducció no s’aplica als 50€ d’ampliació de garantia.

També s’ha de aportar una fotocòpia dels documents següents:

 •  DNI de l'alumne/a i dels seus pares/mares/tutors.
 • Targeta sanitària de l'alumne.
 • En cas d'alumnat estranger s’ha d'adjuntar fotocòpia del NIE i del passaport.

S'ha de fer un pagament presencial a l'oficina bancària o una transferència bancària a:

l'IBAN: ES53 2038 3462 1960 0003 1283

(Banc Bankia) posant com a concepte el nom i llinatges de l'alumne/a i s'ha d'aportar el justificant del pagament juntament amb aquesta matrícula. 

DATES CLAU

Cita prèvia: Cal telefonar al centre (971 81 73 96) a partir del dimecres 01/07/20 fins  divendres 10/07/20.

Període de matrícula:

 • ESO del 14/07/20 fins 24/07/20
 • Batxillerat que han titulat al juny: del 27/07/20 fins 29/07/20
 • Batxillerat que titulen al setembre: del 09/09/20 al 10/09/20

 

Documentació a aportar.

Cal tenir en compte

 • No s'atendrà ningú sense cita prèvia.
 • L’imprés de matrícula ha d’estar signada pels dos progenitors. En cas contrari, no es podrà realitzar la matrícula si no s'aporta la declaració jurada d'un sol progenitor.
 • Si l'alumne/a finalment decidís renunciar a la seva plaça al nostre centre i es donàs de baixa abans de dia 15 d'octubre, tornarem íntegrament els doblers de la quota de material.
 • Anirem substituint el correu ordinari i telèfon per correu electrònic i missatgeria instantània (GestIB). Per tant, revisau amb cura l'adreça electrònica que ens proporcioneu.
 • En cas d'alumnat estranger, s’ha d'adjuntar fotocòpia del NIE i del passaport.