MATEMÀTIQUES
MÒNICA FLAQUER VILLIGERmflaquerv@iespuigdesafont.cat
ANTÒNIA GALMÉS MATASagalmesm@iespuigdesafont.cat
JESÚS MANUEL CRESPÍ CAPELLÀjcrespic@iespuigdesafont.cat
MARINA-MARGALIDA MAIMÓ I MESQUIDAmmaimom@iespuigdesafont.cat
MARC NAHARRO PARRAmnaharrop@iespuigdesafont.cat
JOANA MARIA CABRER SUREDAjcabrers@iespuigdesafont.cat
ANTONIO JOSÉ MORALES CUBEROSamoralesc@iespuigdesafont.cat
ANTÒNIA GALMES MELISagalmesmelis@iespuigdesafont.cat
LLENGÜES ESTRANGERES
TONI HUERTAS FULLANAahuertasf@iespuigdesafont.cat
CARME GALMÉS MANRESAcgalmesm@iespuigdesafont.cat
MARIA ISABEL MARTÍNEZ FERRÁNDEZmmartinezf@iespuigdesafont.cat
ANA BELÉN MERINO HERNÁNDEZamerinoh@iespuigdesafont.cat
Mª TEODORA MORENO GÓMEZmmorenog@iespuigdesafont.cat
JOAN SERVERA TORRESjserverat@iespuigdesafont.cat
CATALINA A. PASCUAL SANTANDREUcpascuals@iespuigdesafont.cat
PILAR ORTAS NAVALportasn@iespuigdesafont.cat
LAURA MORAN TORROlmorant@iespuigdesafont.cat
AINA MARIA GOMILAagomilaj@iespuigdesafont.cat
CATALINA MATAMALAS GALMÉScmatamalasg@iespuigdesafont.cat
F. JAVIER FORTEZA NICOLAUffortezan@iespuigdesafont.cat
LAURA MARTÍNEZ ATIENZAlmartineza@iespuigdesafont.cat
CASTELLÀ
MARIA ANTÒNIA FEBRER LLULLmfebrerl@iespuigdesafont.cat
MARGARITA LUZ VEGA OLIVERmvegao@iespuigdesafont.cat
FRANCISCA PERELLÓ BERENGUERfperellob@iespuigdesafont.cat
JOAN CABALGANTE GUASPjcabalganteg@iespuigdesafont.cat
ANA ISABEL ROSSELLÓ RECIOarossellor@iespuigdesafont.cat
MARIA ANGELA SIMARRO MARTÍNmsimarrom@iespuigdesafont.cat
EVA ENCINAS ROTGEReencinasr@iespuigdesafont.cat
CATALÀ
PERE GRIMALT RIERApgrimaltr@iespuigdesafont.cat
XESCA MARQUÈS PARDOfmarquesp@iespuigdesafont.cat
MERCÈ ROJALS ASENCIOmrojalsa@iespuigdesafont.cat
Mª ANTÒNIA ROSSELLÓ OLIVERmrosselloo@iespuigdesafont.cat
MONTSERRAT SANTANDREU GINARDmsantandreug@iespuigdesafont.cat
Mª ANTÒNIA TORRENDELL FULLANAmtorrendellf@iespuigdesafont.cat
SOCIALS
MAGDALENA ESTEVA LLITERASmesteval@iespuigdesafont.cat
CATALINA BERNAT JOYcbernatj@iespuigdesafont.cat
Mª MONSERRAT SUREDA BOSCHmsuredab@iespuigdesafont.cat
MARIA ROSARIO LEÓN LABRADAmleonl@iespuigdesafont.cat
CATALINA GINARD MAScginardm@iespuigdesafont.cat
ALBA TIENDA GUERRAatiendag@iespuigdesafont.cat
ECONOMIA
ANA MARIA VILLAPLANA AZNARavillaplanaa@iespuigdesafont.cat
CONCEPCIÓN PANDO TORREScpandot@iespuigdesafont.cat
FP
SEBASTIANA PUIGSERVER VIDALspuigserverv@iespuigdesafont.cat
JOAN PONS MASjponsm@iespuigdesafont.cat
FRANCISCO PALMER AMERfpalmera@iespuigdesafont.cat
MIQUEL ÀNGEL COLL SUREDAmcolls@iespuigdesafont.cat
BÀRBARA VENY MONSERRATbvenym@iespuigdesafont.cat
JAUME CALVÓ VELASCOjcalvov@iespuigdesafont.cat
PERE PLANAS MARTORELLpplanasm@iespuigdesafont.cat
JOAN-BARTOMEU PONS PERELLÓjponsp@iespuigdesafont.cat
MARGARITA POU SEGURAmpous@iespuigdesafont.cat
MARIA DEL CARMEN VILLASEÑOR RUBIOmvillaseñorr@iespuigdesafont.cat
FILOSOFIA I RELIGIÓ
ANDREU NADAL SASTREanadals@iespuigdesafont.cat
GABRIEL VALLS FUSTERgvallsf@iespuigdesafont.cat
JAVIER PALAO BEVIAjpalaob@iespuigdesafont.cat
LLENGÜES CLÀSSIQUESJAVIER MIRALLES MARTOSjmartosm@iespuigdesafont.cat
ANTONI MARÍ TORREJÓNamarit@iespuigdesafont.cat
EDUCACIÓ FÍSICA
CARME LÓPEZ MARTÍclopezm@iespuigdesafont.cat
BEATRIZ CORZÁN MARTÍNbcorzanm@iespuigdesafont.cat
C. VICTÒRIA MIQUEL PASCUALcmiquelp@iespuigdesafont.cat
JOANA MAS BARCELÓjmasb@iespuigdesafont.cat
DAVID ALIQUE BONETdaliqueb@iespuigdesafont.cat
MÚSICA
JOAN CARLES ANDRÉS LÓPEZjandresl@iespuigdesafont.cat
RAFEL MORAGUES PERELLÓrmoraguesp@iespuigdesafont.cat
BIOLOGIA
GASPAR FUSTER RIERAgfusterr@iespuigdesafont.cat
Mª MANUELA TRIGUERO MÉNDEZmtriguerom@iespuigdesafont.cat
JOANA Mª BARCELÓ PASCUALjbarcelop@iespuigdesafont.cat
PETRA Mª MIQUEL ARTIGUESpmiquela@iespuigdesafont.cat
FRANCESC ANGLADA BENEJAMfangladab@iespuigdesafont.cat
FÍSICA I QUÍMICA
TRINITAT SUAU TIRÓNtsuaut@iespuigdesafont.cat
JOSEP Mª CABA NAUDÍjcaban@iespuigdesafont.cat
VÍCTOR BARRADO GALMÉSvbarradog@iespuigdesafont.cat
MARIA VICTÒRIA RIERA RIERAmrierar@iespuigdesafont.cat
JOAN RIGO ALORDAjrigoa@iespuigdesafont.cat
EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL
MIQUEL GARAU GENOVARDmgaraug@iespuigdesafont.cat
ELENA ALBIÑANA SANZealbinyanas@iespuigdesafont.cat
VIOLETA ONTAVILLA MATSCHILLESvontavillam@iespuigdesafont.cat
TECNOLOGIA
MARGALIDA MAYOL SALVÀmmayols@iespuigdesafont.cat
ARTUR FONS GRAUafonsg@iespuigdesafont.cat
JOSE ANTONIO LORENZO PALMERÍNjlorenzop@iespuigdesafont.cat
ARSENIO HERNÁNDEZ ALIQUEahernandeza@iespuigdesafont.cat
ORIENTACIÓ
Mª MIQUELA GARAU LÓPEZmgaraul@iespuigdesafont.cat
RAFAEL RAMIS CERDÀrramisc@iespuigdesafont.cat
JAUME SOLER MUNTANERjsolerm@iespuigdesafont.cat
VIRGINIA MICHELINI DOGNIBENEvmichelinid@iespuigdesafont.cat
MARIA ISABEL SUREDA GARCIAmsuredag@iespuigdesafont.cat
BEATRIZ FLORIT CERRATObfloritc@iespuigdesafont.cat
MARIA VICTÒRIA ROMAGUERA ORDINASmromaguerao@iespuigdesafont.cat
JOSEBA JULEN ADRIAN GOROSTIZAjadriang@iespuigdesafont.cat
MARIA ARENAS ZARCOmarenasz@iespuigdesafont.cat
Mª TERESA MARIA FUSTERmmariaf@iespuigdesafont.cat
EVA Mª TOMÀS SANCHISetomass@iespuigdesafont.cat
FRANCISCA VADELL SUREDAfvadells@iespuigdesafont.cat
MARIA TAULER BENNÀSSARmtaulerb@iespuigdesafont.cat