MATEMÀTIQUES
MÒNICA FLAQUER VILLIGER mflaquerv@iespuigdesafont.cat
ANTÒNIA GALMÉS MATAS agalmesm@iespuigdesafont.cat
JESÚS MANUEL CRESPÍ CAPELLÀ jcrespic@iespuigdesafont.cat
MARINA-MARGALIDA MAIMÓ I MESQUIDA mmaimom@iespuigdesafont.cat
MARC NAHARRO PARRA mnaharrop@iespuigdesafont.cat
JOANA MARIA CABRER SUREDA jcabrers@iespuigdesafont.cat
ANTONIO JOSÉ MORALES CUBEROS amoralesc@iespuigdesafont.cat
ANTÒNIA GALMES MELIS agalmesmelis@iespuigdesafont.cat
LLENGÜES ESTRANGERES
TONI HUERTAS FULLANA ahuertasf@iespuigdesafont.cat
CARME GALMÉS MANRESA cgalmesm@iespuigdesafont.cat
MARIA ISABEL MARTÍNEZ FERRÁNDEZ mmartinezf@iespuigdesafont.cat
ANA BELÉN MERINO HERNÁNDEZ amerinoh@iespuigdesafont.cat
Mª TEODORA MORENO GÓMEZ mmorenog@iespuigdesafont.cat
JOAN SERVERA TORRES jserverat@iespuigdesafont.cat
CATALINA A. PASCUAL SANTANDREU cpascuals@iespuigdesafont.cat
PILAR ORTAS NAVAL portasn@iespuigdesafont.cat
LAURA MORAN TORRO lmorant@iespuigdesafont.cat
AINA MARIA GOMILA agomilaj@iespuigdesafont.cat
CATALINA MATAMALAS GALMÉS cmatamalasg@iespuigdesafont.cat
F. JAVIER FORTEZA NICOLAU ffortezan@iespuigdesafont.cat
LAURA MARTÍNEZ ATIENZA lmartineza@iespuigdesafont.cat
CASTELLÀ
MARIA ANTÒNIA FEBRER LLULL mfebrerl@iespuigdesafont.cat
MARGARITA LUZ VEGA OLIVER mvegao@iespuigdesafont.cat
FRANCISCA PERELLÓ BERENGUER fperellob@iespuigdesafont.cat
JOAN CABALGANTE GUASP jcabalganteg@iespuigdesafont.cat
ANA ISABEL ROSSELLÓ RECIO arossellor@iespuigdesafont.cat
MARIA ANGELA SIMARRO MARTÍN msimarrom@iespuigdesafont.cat
EVA ENCINAS ROTGER eencinasr@iespuigdesafont.cat
CATALÀ
PERE GRIMALT RIERA pgrimaltr@iespuigdesafont.cat
XESCA MARQUÈS PARDO fmarquesp@iespuigdesafont.cat
MERCÈ ROJALS ASENCIO mrojalsa@iespuigdesafont.cat
Mª ANTÒNIA ROSSELLÓ OLIVER mrosselloo@iespuigdesafont.cat
MONTSERRAT SANTANDREU GINARD msantandreug@iespuigdesafont.cat
Mª ANTÒNIA TORRENDELL FULLANA mtorrendellf@iespuigdesafont.cat
SOCIALS
MAGDALENA ESTEVA LLITERAS mesteval@iespuigdesafont.cat
CATALINA BERNAT JOY cbernatj@iespuigdesafont.cat
Mª MONSERRAT SUREDA BOSCH msuredab@iespuigdesafont.cat
MARIA ROSARIO LEÓN LABRADA mleonl@iespuigdesafont.cat
CATALINA GINARD MAS cginardm@iespuigdesafont.cat
ALBA TIENDA GUERRA atiendag@iespuigdesafont.cat
ECONOMIA
ANA MARIA VILLAPLANA AZNAR avillaplanaa@iespuigdesafont.cat
CONCEPCIÓN PANDO TORRES cpandot@iespuigdesafont.cat
FP
SEBASTIANA PUIGSERVER VIDAL spuigserverv@iespuigdesafont.cat
JOAN PONS MAS jponsm@iespuigdesafont.cat
FRANCISCO PALMER AMER fpalmera@iespuigdesafont.cat
MIQUEL ÀNGEL COLL SUREDA mcolls@iespuigdesafont.cat
BÀRBARA VENY MONSERRAT bvenym@iespuigdesafont.cat
JAUME CALVÓ VELASCO jcalvov@iespuigdesafont.cat
PERE PLANAS MARTORELL pplanasm@iespuigdesafont.cat
JOAN-BARTOMEU PONS PERELLÓ jponsp@iespuigdesafont.cat
MARGARITA POU SEGURA mpous@iespuigdesafont.cat
MARIA DEL CARMEN VILLASEÑOR RUBIO mvillaseñorr@iespuigdesafont.cat
FILOSOFIA I RELIGIÓ
ANDREU NADAL SASTRE anadals@iespuigdesafont.cat
GABRIEL VALLS FUSTER gvallsf@iespuigdesafont.cat
JAVIER PALAO BEVIA jpalaob@iespuigdesafont.cat
LLENGÜES CLÀSSIQUES JAVIER MIRALLES MARTOS jmartosm@iespuigdesafont.cat
ANTONI MARÍ TORREJÓN amarit@iespuigdesafont.cat
EDUCACIÓ FÍSICA
CARME LÓPEZ MARTÍ clopezm@iespuigdesafont.cat
BEATRIZ CORZÁN MARTÍN bcorzanm@iespuigdesafont.cat
C. VICTÒRIA MIQUEL PASCUAL cmiquelp@iespuigdesafont.cat
JOANA MAS BARCELÓ jmasb@iespuigdesafont.cat
DAVID ALIQUE BONET daliqueb@iespuigdesafont.cat
MÚSICA
JOAN CARLES ANDRÉS LÓPEZ jandresl@iespuigdesafont.cat
RAFEL MORAGUES PERELLÓ rmoraguesp@iespuigdesafont.cat
BIOLOGIA
GASPAR FUSTER RIERA gfusterr@iespuigdesafont.cat
Mª MANUELA TRIGUERO MÉNDEZ mtriguerom@iespuigdesafont.cat
JOANA Mª BARCELÓ PASCUAL jbarcelop@iespuigdesafont.cat
PETRA Mª MIQUEL ARTIGUES pmiquela@iespuigdesafont.cat
FRANCESC ANGLADA BENEJAM fangladab@iespuigdesafont.cat
FÍSICA I QUÍMICA
TRINITAT SUAU TIRÓN tsuaut@iespuigdesafont.cat
JOSEP Mª CABA NAUDÍ jcaban@iespuigdesafont.cat
VÍCTOR BARRADO GALMÉS vbarradog@iespuigdesafont.cat
MARIA VICTÒRIA RIERA RIERA mrierar@iespuigdesafont.cat
JOAN RIGO ALORDA jrigoa@iespuigdesafont.cat
EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL
MIQUEL GARAU GENOVARD mgaraug@iespuigdesafont.cat
ELENA ALBIÑANA SANZ ealbinyanas@iespuigdesafont.cat
VIOLETA ONTAVILLA MATSCHILLES vontavillam@iespuigdesafont.cat
TECNOLOGIA
MARGALIDA MAYOL SALVÀ mmayols@iespuigdesafont.cat
ARTUR FONS GRAU afonsg@iespuigdesafont.cat
JOSE ANTONIO LORENZO PALMERÍN jlorenzop@iespuigdesafont.cat
ARSENIO HERNÁNDEZ ALIQUE ahernandeza@iespuigdesafont.cat
ORIENTACIÓ
Mª MIQUELA GARAU LÓPEZ mgaraul@iespuigdesafont.cat
RAFAEL RAMIS CERDÀ rramisc@iespuigdesafont.cat
JAUME SOLER MUNTANER jsolerm@iespuigdesafont.cat
VIRGINIA MICHELINI DOGNIBENE vmichelinid@iespuigdesafont.cat
MARIA ISABEL SUREDA GARCIA msuredag@iespuigdesafont.cat
BEATRIZ FLORIT CERRATO bfloritc@iespuigdesafont.cat
MARIA VICTÒRIA ROMAGUERA ORDINAS mromaguerao@iespuigdesafont.cat
JOSEBA JULEN ADRIAN GOROSTIZA jadriang@iespuigdesafont.cat
MARIA ARENAS ZARCO marenasz@iespuigdesafont.cat
Mª TERESA MARIA FUSTER mmariaf@iespuigdesafont.cat
EVA Mª TOMÀS SANCHIS etomass@iespuigdesafont.cat
FRANCISCA VADELL SUREDA fvadells@iespuigdesafont.cat
MARIA TAULER BENNÀSSAR mtaulerb@iespuigdesafont.cat